+48 784-371-632

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PIASTÓW W LEGNICY

 

I.PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r . z pózn.zmianami
2. Konwencja Praw Dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
3. Statut Przedszkola Piastów w Legnicy

II. CELE PRZEDSZKOLA
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz o wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jak również na podstawie programu wychowania w przedszkolu.

Celem przedszkola jest:
1. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz warunków dla prawidłowego ich rozwoju;
2. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym;
3. umożliwienie dzieciom podtrzymywania jego poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej;
4. kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
5. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
6. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Cele i zadania wynikające z przepisów prawa polegają na:
1. udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2. prowadzeniu obserwacji dziecka i dokumentowaniu pracy z dzieckiem,
3. rozpoznaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,
4. wspieraniu dzieci zdolnych i rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce;
5. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych;
7. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
8. organizowaniu pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może wystąpić do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, MOPS-u, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

III ZADANIA PRZEDSZKOLA

Zadania wynikające z powyższych celów przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci
do utrzymania ładu i porządku,
3. wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i
swojego otoczenia,
5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6. wdrażanie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
8. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, pobudzenie zainteresowań
technicznych,
11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, spowodowanych tymi zjawiskami.
12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Nauczyciel realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa.
3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 19:00. W dni powszednie dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30, a odbierać do godz. 19.00.
4. W soboty przedszkole czynne jest od godz. 6.30 – 17.00 – dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.30 i odbierać do godz. 17.00. Sobota jest dniem, w którym nie prowadzi się zajęć dydaktycznych. Dzieci biorą udział w zabawach organizowanych przez nauczyciela i w zabawach podejmowanych samodzielnie.
5. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.
6. Każdorazowe późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie bądź osobiście .
7. Przedszkole, w miarę możliwości i w zależności od zainteresowań dzieci , może organizować zajęcia
dodatkowe (np. religia, język angielski, rytmika, zajęcia teatralne, korekcyjno – kompensacyjne,).
8. Przedszkole prowadzi żywienie Dzieci. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-
epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku 2 – 6 lat.

V. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanie umowy, oraz terminowe uiszczanie czesnego.
2. Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola wypełniają rodzice (lub prawni opiekunowie) i przekazują ją dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola niezbędne jest podpisanie umowy o opiekę przedszkolną.
3. Czesne płatne jest przez 12 m-cy, jego wysokość ustalona przez organ prowadzący podana jest do wiadomości rodziców w miesiącu maju w bieżącym roku szkolnym.
4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Przedszkole oferuje dzieciom następujące posiłki: posiłki – śniadanie, II śniadanie, obiad ,podwieczorek i kolację
6. .Istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci, które jest dobrowolne. Dyrektor zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
7. Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: ciężki kaszel, gorączka, ropny katar, bóle głowy i brzucha.
8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw. Podawanie leków dzieciom przewlekle chorym przewidziane jest w „Procedurach bezpieczeństwa Przedszkola Piastów”.
9. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody jego rodziców/ opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
10. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.
11. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodziców w formie pisemnej bądź wymienionej w karcie zapisu do przedszkola. Zasady odbierania dziecka opisane są w „Procedurach bezpieczeństwa Przedszkola Piastów”.
12. Dziecko nie może być wydane osobie będącej pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pracownicy stosują procedurę opisaną w „Procedurach bezpieczeństwa Przedszkola Piastów”.
13. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu.
14. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora przedszkola z miesięcznym wyprzedzeniem. Skutek rezygnacji nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego. Zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia, pomimo wcześniejszej rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola. .
15. Czesne obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 6.:30 do 19:00. i w soboty od godz.6.30 – 17.00.Pozostałe zajęcia dodatkowe oraz konsultacje specjalistyczne prowadzone są na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) i są nieodpłatne.
16. Przedszkole pracuje w okresie wakacji i ferii. Na wniosek organu prowadzącego w razie konieczności przeprowadzenia prac remontowych istnieje możliwość zamknięcia placówki na ten okres. Opłata za ten okres ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dni.

VI. PRAWA RODZICÓW

1.Możliwość zapoznania się z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola oraz z planami miesięcznymi w grupie ;
2. Religijne wychowanie dzieci;
3. Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
4. Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące dzieci w każdym czasie bezpośrednio od nauczycielki.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć w zajęciach otwartych dla rodziców, zajęciach adaptacyjnych, imprezach ogólno przedszkolnych i grupowych, festynach rodzinnych oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Interesowanie się treścią pracy przedszkola a w tym celu :
– branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych,
– zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców,
2. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji przedszkola.
3. Dbałość o estetyczny wygląd dziecka.
4. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola np. strój gimnastyczny, związanych z realizacją programu nauczania i wychowania
3. Regularne wnoszenie opłat za czesne.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, obsługą przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzygane są zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola.
2. W przypadku spraw spornych obowiązuje następująca procedura:
– zgłoszenie uwag, skarg i wniosków nauczycielce w grupie;
-w przypadku braku uzgodnień z nauczycielką- przekazanie uwag dyrektorowi przedszkola.
3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową przedszkola.
4. Informacje ogólne na temat działalności przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń.