+48 784-371-632
Banner Przedszkole Piastów Mały - dwójka dzieci

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PIASTÓW W LEGNICY

 

I.PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r . z pózn.zmianami
2. Konwencja Praw Dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
3. Statut Przedszkola Piastów w Legnicy

II. CELE PRZEDSZKOLA
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz o wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jak również na podstawie programu wychowania w przedszkolu.

Celem przedszkola jest:
1. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz warunków dla prawidłowego ich rozwoju;
2. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym;
3. umożliwienie dzieciom podtrzymywania jego poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej;
4. kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
5. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
6. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Cele i zadania wynikające z przepisów prawa polegają na:
1. udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2. prowadzeniu obserwacji dziecka i dokumentowaniu pracy z dzieckiem,
3. rozpoznaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,
4. wspieraniu dzieci zdolnych i rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce;
5. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych;
7. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
8. organizowaniu pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może wystąpić do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, MOPS-u, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

III ZADANIA PRZEDSZKOLA

Zadania wynikające z powyższych celów przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci
do utrzymania ładu i porządku,
3. wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i
swojego otoczenia,
5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6. wdrażanie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
8. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, pobudzenie zainteresowań
technicznych,
11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, spowodowanych tymi zjawiskami.
12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Nauczyciel realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa.
3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 19:00. W dni powszednie dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30, a odbierać do godz. 19.00.
4. W soboty przedszkole czynne jest od godz. 6.30 – 17.00 – dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.30 i odbierać do godz. 17.00. Sobota jest dniem, w którym nie prowadzi się zajęć dydaktycznych. Dzieci biorą udział w zabawach organizowanych przez nauczyciela i w zabawach podejmowanych samodzielnie.
5. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.
6. Każdorazowe późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie bądź osobiście .
7. Przedszkole, w miarę możliwości i w zależności od zainteresowań dzieci , może organizować zajęcia
dodatkowe (np. religia, język angielski, rytmika, zajęcia teatralne, korekcyjno – kompensacyjne,).
8. Przedszkole prowadzi żywienie Dzieci. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-
epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku 2 – 6 lat.

V. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanie umowy, oraz terminowe uiszczanie czesnego.
2. Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola wypełniają rodzice (lub prawni opiekunowie) i przekazują ją dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola niezbędne jest podpisanie umowy o opiekę przedszkolną.
3. Czesne płatne jest przez 12 m-cy, jego wysokość ustalona przez organ prowadzący podana jest do wiadomości rodziców w miesiącu maju w bieżącym roku szkolnym.
4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Przedszkole oferuje dzieciom następujące posiłki: posiłki – śniadanie, II śniadanie, obiad ,podwieczorek i kolację
6. .Istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci, które jest dobrowolne. Dyrektor zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
7. Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: ciężki kaszel, gorączka, ropny katar, bóle głowy i brzucha.
8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw. Podawanie leków dzieciom przewlekle chorym przewidziane jest w „Procedurach bezpieczeństwa Przedszkola Piastów”.
9. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody jego rodziców/ opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
10. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.
11. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodziców w formie pisemnej bądź wymienionej w karcie zapisu do przedszkola. Zasady odbierania dziecka opisane są w „Procedurach bezpieczeństwa Przedszkola Piastów”.
12. Dziecko nie może być wydane osobie będącej pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pracownicy stosują procedurę opisaną w „Procedurach bezpieczeństwa Przedszkola Piastów”.
13. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu.
14. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora przedszkola z miesięcznym wyprzedzeniem. Skutek rezygnacji nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego. Zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia, pomimo wcześniejszej rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola. .
15. Czesne obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 6.:30 do 19:00. i w soboty od godz.6.30 – 17.00.Pozostałe zajęcia dodatkowe oraz konsultacje specjalistyczne prowadzone są na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) i są nieodpłatne.
16. Przedszkole pracuje w okresie wakacji i ferii. Na wniosek organu prowadzącego w razie konieczności przeprowadzenia prac remontowych istnieje możliwość zamknięcia placówki na ten okres. Opłata za ten okres ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dni.

VI. PRAWA RODZICÓW

1.Możliwość zapoznania się z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola oraz z planami miesięcznymi w grupie ;
2. Religijne wychowanie dzieci;
3. Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
4. Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące dzieci w każdym czasie bezpośrednio od nauczycielki.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć w zajęciach otwartych dla rodziców, zajęciach adaptacyjnych, imprezach ogólno przedszkolnych i grupowych, festynach rodzinnych oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Interesowanie się treścią pracy przedszkola a w tym celu :
– branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych,
– zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców,
2. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji przedszkola.
3. Dbałość o estetyczny wygląd dziecka.
4. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola np. strój gimnastyczny, związanych z realizacją programu nauczania i wychowania
3. Regularne wnoszenie opłat za czesne.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, obsługą przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzygane są zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola.
2. W przypadku spraw spornych obowiązuje następująca procedura:
– zgłoszenie uwag, skarg i wniosków nauczycielce w grupie;
-w przypadku braku uzgodnień z nauczycielką- przekazanie uwag dyrektorowi przedszkola.
3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową przedszkola.
4. Informacje ogólne na temat działalności przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń.

Kameleon Przedszkole Piastów

Poznaj naszą ofertę


Dowiedz się więcej

Nasze Osiągnięcia

Sprawdź nasze dotychczasowe nagrody


Dowiedz się więcej
Koala Przedszkole Piastów