tel. +48 784-371-632

Program

PROGRAM WYCHOWAWCZY:

W naszym przedszkolu opracowany jest program wychowawczy, w którym sformułowane i określone są ważne w życiu przedszkola i młodego człowieka wartości oraz zasady postępowania dotyczące tych wartości. Nasz program wychowawczy kładzie nacisk na 8 fundamentalnych wartości:

• bezpieczeństwo,
• zdrowie,
• zgodne współdziałanie w grupie,
• kultura bycia,
• świat wartości moralnych,
• tolerancja,
• życzliwość,
• poszanowanie swojej i cudzej własności.

Realizacja treści kryjących się pod tymi wartościami to wdrażanie dzieci do przestrzegania wyodrębnionych norm postępowania i egzekwowania ich. Skutek działania wychowawczego jest następujący: dziecko przestrzega, stosuje (lub nie przestrzega, nie stosuje) wpajane mu zasady postępowania. W naszym przedszkolu obowiązuje również Kodeks Przedszkolaka zawierający spis obowiązków i praw naszych wychowanków.

SYSTEM MOTYWACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

W przedszkolu stosowany jest grupowy system motywacji oparty o pozytywne wzmocnienia zachowań dzieci poprzez docenianie, wyróżnianie czy nagradzanie. Wzmocnienia są zawsze sprawą indywidualną, tzn. wzrost częstotliwości występowania określonej reakcji jednej osoby i czynnik, który powoduje ten wzrost, nie muszą być takie same, jak w przypadku innej osoby.

Zasady budowania systemu motywacji:
• nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,
• stosować wzmocnienia zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
• przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
• unikać nadmiaru wzmocnień,
• dokładne określenie zachowań, które chce się wzmacniać (zmienić),
• nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt,
• zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Grupowy system motywacji to dostosowanie metod oceny do możliwości percepcji dzieci i dynamiki grupy. Za każde pozytywne zachowanie dziecko otrzymuje jeden element, który jest umieszczany w „mierniku”.
Przykłady „mierników”:
• tablica z imionami i nazwiskami dzieci, na której umieszczane są np.  kółeczka w różnych kolorach
• wieża budowana z klocków,
• piłeczki gromadzone w przezroczystej rurze,
• literki układające się w określony napis itp.

Przykładowe wzmocnienia stosowane w systemie motywacji:
1. Nagrody społeczne:
• pochwała bezpośrednia (indywidualna),
• pochwała pośrednia (przed grupą),
• pochwała przed rodzicem,
• pochwała przed dyrektorem,
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności.

2. Nagrody rzeczowe:
– zabawa ulubioną zabawką,
– nagroda miesiąca wg zainteresowań dzieci, propozycji rodziców, ofert sponsorów, np.: kolorowanki, książeczki, dyplom, naklejki, medal uznania, drobna zabawka, itp.

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI
W przedszkolu opracowany został program wstępnej adaptacji „Przedszkole mój drugi dom”, który opiera się na współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka.
Założeniem programu jest:
–  świadome przygotowanie dziecka do życia w warunkach zbiorowego wychowania;
– przygotowanie rodziców do niesienia pomocy własnym dzieciom w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych;
–  pomoc nauczycielom w sprostaniu spełnienia oczekiwań dzieci i rodziców.
Program wstępnej adaptacji sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa psychicznego w tym trudnym, przełomowym dla dziecka momencie życia.
Cele główne programu
1. wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa psychicznego;
2. wspomaganie rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną: w procesie przygotowania dziecka do przedszkola w sferze psychicznej iinstrumentalnej, w procesie przygotowania samych siebie do psychicznego rozstania z dzieckiem;
3. wspomaganie pracy nauczycieli dzieci najmłodszych.