tel. +48 784-371-632

Diagnoza i obserwacje pedagogiczne

Przedszkole Piastów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, prowadzi we wszystkich grupach wiekowych obserwacje pedagogiczne, które mają na celu: poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Obserwacje te są dokumentowane.

Zgodnie z wyżej wymienioną podstawą programową prowadzimy również obserwacje pedagogiczne poprzedzające rozpoczęcie przez dziecko nauki w I klasie szkoły podstawowej.

Pierwszy etap to diagnoza wstępna, która jest przeprowadzana do 10 października każdego roku szkolnego. Pozwala ona nauczycielom na opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka –obowiązkiem każdego nauczyciela jest opracowanie i realizacja takiego programu.

Następnym etapem jest etap przeprowadzenia diagnozy końcowej – do 30 kwietnia każdego roku.

Zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, ze zm.) przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela oraz na podstawie obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Diagnoza, ta ma za zadanie zgromadzenie informacji, które mają pomóc rodzicom w poznaniu gotowości podjęcia obowiązku szkolnego przez ich dziecko, jak również dostarczenie wiedzy, w jaki sposób mogą wspomagać dziecko, w celu osiągnięcia gotowości szkolnej.

Diagnoza powinna obejmować ocenę rozwoju emocjonalno-społecznego i fizycznego dziecka. Jego umiejętność myślenia, jak również gotowość do podjęcia nauki czytania i umiejętność liczenia w różnych aspektach , oraz umiejętności wymowy i komunikacji werbalnej. Poza tym sprawdza: pamięć, spostrzegawczość, percepcję wzrokową i słuchową.

WAŻNE

Rodzice sami decydują o tym czy chcą ją przekazać szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, bowiem od rodziców zależy , czy uznają, że zawarte w diagnozie uwagi będą pomocne w dalszej pracy z dzieckiem. Szkoła nie ma prawa żądać od rodzica udostępnienia informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.