tel. +48 784-371-632

Strefa Rodzica

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH
DZIECI W PRZEDSZKOLU

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci jest bardzo ważnym elementem oddziaływania wychowawczego. Przekazując informacje o aktualnym stanie rozwoju dziecka, koncentrujemy się w szczególności na jego mocnych stronach rozwoju. Jeśli mamy do przekazania informacje dotyczące trudnych zachowań, to zawsze staramy się mówić o chociażby drobnych osiągnięciach i zaletach i pociech. Ważne jest to po to, aby stworzyć klimat bezpieczeństwa i zaufania, który potrzebny jest obu stronom w nawiązaniu dialogu i wzajemnym zrozumieniu się. Gromadząc informacje o dziecku kierujemy się następującymi zasadami:

• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych
z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
• nauczyciele są zobowiązani do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju; informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, teczkach , innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach, na konsultacjach, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
• informację o rozwoju dziecka rodzice otrzymują co najmniej dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

• zajęcia otwarte,
• prowadzenie strony internetowej przedszkolnej,
• popołudniowe spotkania warsztatowe dla dzieci i rodziców ,
• zebrania grupowe, pogadanki, prelekcje,
• konsultacje indywidualne podczas dni otwartych,
• uroczystości przedszkolne,
• uroczystości grupowe,
• festyny rodzinne,
• aukcje prac plastycznych dzieci,
• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji zamierzeń      dydaktyczno-wychowawczych, eksponowanie prac plastycznych,
• konkursy, wycieczki,
• zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

 

Diagnoza i obserwacje pedagogiczne w naszym przedszkolu

Przedszkole Piastów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, prowadzi we wszystkich grupach wiekowych obserwacje pedagogiczne, które mają na celu: poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Obserwacje te są dokumentowane.

Zgodnie z wyżej wymienioną podstawą programową prowadzimy również obserwacje pedagogiczne poprzedzające rozpoczęcie przez dziecko nauki w I klasie szkoły podstawowej.

Pierwszy etap to diagnoza wstępna, która jest przeprowadzana do 10 października każdego roku szkolnego. Pozwala ona nauczycielom na opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka –obowiązkiem każdego nauczyciela jest opracowanie i realizacja takiego programu.

Następnym etapem jest etap przeprowadzenia diagnozy końcowej – do 30 kwietnia każdego roku.

Zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, ze zm.) przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela oraz na podstawie obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Diagnoza, ta ma za zadanie zgromadzenie informacji, które mają pomóc rodzicom w poznaniu gotowości podjęcia obowiązku szkolnego przez ich dziecko, jak również dostarczenie wiedzy, w jaki sposób mogą wspomagać dziecko, w celu osiągnięcia gotowości szkolnej.

Diagnoza powinna obejmować ocenę rozwoju emocjonalno-społecznego i fizycznego dziecka. Jego umiejętność myślenia, jak również gotowość do podjęcia nauki czytania i umiejętność liczenia w różnych aspektach , oraz umiejętności wymowy i komunikacji werbalnej. Poza tym sprawdza: pamięć, spostrzegawczość, percepcję wzrokową i słuchową.

WAŻNE

Rodzice sami decydują o tym czy chcą ją przekazać szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, bowiem od rodziców zależy , czy uznają, że zawarte w diagnozie uwagi będą pomocne w dalszej pracy z dzieckiem. Szkoła nie ma prawa żądać od rodzica udostępnienia informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA GRUP:

 

Najmłodsza grupa dzieci w naszym przedszkolu nazywa się „Supełkami”.

Nasze malutkie „Supełki” są pełne werwy i charakteryzują się tym, co dla młodszego wieku dziecięcego jest nieodzowne, a mianowicie: są niekiedy labilne emocjonalne, mają ogromne poczucie własności, chętnie naśladują i uczą się wszystkiego na tej zasadzie.

Inspirację do wyboru nazwy grupy najmłodszej stanowiły : obserwacje maluchów, wiedza na temat ich możliwości rozwojowych oraz cykl opowiadań Roberta Myślińskiego „Siedem supełków” . Książka zawiera siedem historyjek – każda jest takim właśnie supełkiem i każda warta jest zapamiętania zarówno przez dziecko jak i przez nauczyciela. Opowiadania pozwalają dorosłym spojrzeć na otaczający świat oczyma dziecka, a tym samym zrozumieć zarówno jego emocje i marzenia.

W życiu przedszkolnym, w ciągu całodziennego pobytu dziecka zdarza się wiele „supełkowych” historii. Wspólnie z maluchami rozwiązujemy te małe plątaninki emocji, zdarzeń, sytuacji konfliktowych i to pozwala nam i przedszkolakom na spędzanie wspólnego czasu: radośnie, bez stresu, a także daje bardzo dobre efekty: wychowawcze i edukacyjne.

 

Starszaki, to „Mali Odkrywcy”. nasi „odkrywcy” pasjonują się wszystkim. Każdy dzień to wielka przygoda. Pytaniom i poszukiwaniom na nie odpowiedzi poświęcamy cały czas. Koniecznie trzeba sprawdzić czy na przykład:

można zmierzyć węża spacerowego? Ile kroków jest od łazienki do szatni? Jak mieszać farby ? Jak się robi gaz z drożdży? Jak paruje woda? Co to jest ciśnienie? Co jedzą pingwiny? Czy zegary naprawdę „chodzą”? Gdzie mieszkają mrówkojady? Jak wyhodować muchę?

To nieliczne z tysięcy pytań, które nurtują naszych ciekawskich.

Już wieki temu Konfucjusz, filozof chiński powiedział: „

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem” – dlatego też w naszym przedszkolu „Mali Odkrywcy” poznają świat na drodze: doświadczeń, badań, bezpośrednich obserwacji. Każda zabawa i każde wydarzenie jest dla nich okazją do poznawania otaczającej rzeczywistości.